Catatan Kontra dan Carta Akaun

 
2.4

Catatan Kontra dan Carta Akaun

 
  Catatan Kontra  
 
  • Catatan yang mengurangkan baki akaun yang berkaitan dengannya.
  • Tidak boleh diklasifikasikan sebagai Hasil, Belanja, Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik
  • Ditolak dengan Akaun berkaitan di Akaun Perdagangan dan Penyata Kedudukan Kewangan
 
     
 
Akaun Berkaitan Catatan Kontra
Aset Bukan Semasa Susut nilai terkumpul
Akaun Belum Terima Peruntukan hutang ragu
Modal / Ekuiti Pemilik Ambilan
Jualan Pulangan jualan / Pulangan masuk
Belian Pulangan belian / Pulangan keluar
 
  Carta Akaun  
  Senarai nombor dan tajuk bagi semua akaun disusun secara sistemaik untuk tujuan perkodan dalam sistem perkodan berkomputer.