Perakaunan, Subbidang Perakaunan, Kerjaya dan Badan Profesional

1.1

Perakaunan, Subbidang Perakaunan, Kerjaya dan Badan Profesional

 
  Perakaunan  
  Perekodan urus niaga kewangan yang berlaku dalam organisasi perniagaan dan bukan perniagaan secara sistematik.  
     
 
  Simpan kira  
  Proses perakaunan yang meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod dan melapor rekod-rekod perakaunan.  
     
 
  Kitaran Perakaunan  
  Tatacara penyediaan rekod perakaunan yang bermula daripada dokumen sumber hingga catatan penutupan akaun.  
     
 

Lapan peringkat penyediaan rekod perakaunan:

 

Subbidang Perakaunan:

 

Profesion dalam perakaunan:

 • Akauntan
 • Juruaudit
 • Pengurus Dana
 • Penasihat Kewangan
 • Ketua Pegawai Kewangan
 

Ciri-ciri Kepimpinan Seorang Akauntan:

 • Integriti
 • Kredibiliti
 • Akauntabiliti
 

Kod Etika Akauntan Profesional

 • Kompetensi
 • Integriti
 • Kerahsiaan
 • Objektiviti
 • Sifat Profesional
 

Badan Perakaunan:

 • Institut Akauntan Malaysia (MIA)
 • Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB)
 • Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA)
 • Charted Institute of Management Accountants (CIMA)
 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)