Dokumen Perniagaan

3.1

Dokumen Perniagaan

 
  Dokumen Perniagaan  
  Dokumen bertulis urus niaga yang digunakan sebagai alat komunikasi antara pembekal dengan pembeli.  
     
 
  Dokumen Sumber  
 
  • Dokumen perniagaan yang menjadi sumber maklumat bagi tujuan perekodan dalam perakaunan.
  • Contoh: Invois, nota debit, slip bang dan memo.
 
     
 
  Dokumen Bukan Sumber  
 
  • Dokumen perniagaan yang menjadi rujukan bagi urus niaga yang akan dan telah direkodkan.
  • Penyata akaun, penyata bank, nota serahan dan sebut harga.
 
     
 

Aliran Dokumen bagi Urus Niaga secara Tunai:

 

Aliran Dokumen bagi Urus Niaga secara Kredit: