05: Indahnya Tajwid

5  Indahnya Tajwid

Definisi Makhraj Huruf
Tempat keluar huruf Hijaiyah yang membezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain

 

Jenis Makhraj Huruf
Al-Khaisyum (pangkal hidung) مّ dan نّ (bunyi dengung)
Asy-Syafatain (dua bibir) و، ب، م، ف
Al-Lisan (lidah) ق، ك، ج، ش، ي، ض، ل، ن، ر، ت، ط، د، ص، ز، س، ذ، ظ، ث
Al-Jauf (rongga) ا، و، ي (untuk panjangkan bunyi)
Al-Halq (kerongkong) ء، ه،  ح، ع،  غ ، خ

 

Hukum Membaca Istia'zah  dan Basmalah
Sunat
 
Alif Lam Syamsiah Alif Lam Qamariah
ت ث د ذ ر ز س ش ص
ض ط ظ ل ن
ء ب ج ح خ ع غ ف
ق ك م و ي ه
Huruf ل ditulis tetapi tidak disebut Huruf ل ditulis dan disebut
Huruf ل tidak berbaris Huruf ل sentiasa berbaris sukun 
Huruf yang terletak selepas huruf  ل dibaca bersyaddah Huruf yang terletak selepas huruf  ل dibaca berbaris atas, bawah, hadapan

 

Wajibal Ghunnah مّ dan نّ
Huruf م dan ن yang bertasydid
Membaca dengan menekan suara pada huruf مّ dan نّ 
Beserta dengung sekadar 2 harakat

 

Fawatih Assur
Huruf-huruf Hijaiyah yang terletak dipermulaan sebahagian daripada surah-surah Al-Quran

 

Cara Bacaan Fawatih Assur Huruf Harakat
Dibaca tanpa mad atau tidak dipanjangkan ا Tiada harakat
Dibaca panjang 2 harakat ح، ي، ط، ه، ر 2 harakat
Dibaca panjang 6 harakat ن، ق، ص، ع،
س، ل، ك، م
6 harakat