Imbangan Pembayaran

 
2.3 Imbangan Pembayaran
 
  Eksport  
  Barang dan perkhidmatan yang dijual oleh Malaysia kepada negara asing.  
     
 

Dua Jenis Eksport 

1. Eksport barang nampak

 • Pertanian
 • Perlombongan
 • Pembuatan

2. Eksport barang tak nampak

 • Perkhidmatan pelancongan
 • Perkhidmatan pengangkutan
 • Perkhidmatan telekomunikasi, komputer dan maklumat
 • Perkhidmatan pembinaan
 • Perkhidmatan insurans dan pencen
 • Perkhidmatan kewangan
 • Perkhidmatan perkilangan
 • Bayaran penggunaan harta intelek
 • Perkhidmatan peribadi, budaya dan rekreasi
 
  Import  
  Barang dan perkhidmatan yang dibeli oleh rakyat Malaysia daripada Negara asing.  
     
 

Dua Jenis Import

1. Import Barang Nampak

 • Barang pengantara
 • Barang modal
 • Barang pengguna

2. Import Barang Tak Nampak

 • Perkhidmatan pelancongan
 • Perkhidmatan pengangkutan
 • Perkhidmatan telekomunikasi, komputer dan maklumat
 • Perkhidmatan pembinaan
 • Perkhidmatan insurans dan pencen
 • Perkhidmatan kewangan
 • Perkhidmatan perkilangan
 • Bayaran penggunaan harta intelek
 • Perkhidmatan peribadi, budaya dan rekreasi
 
  Imbangan Pembayaran  
  Satu rekod sistematik tentang jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran kewangan sesebuah negara dengan negara lain dalam tempoh satu tahun.  
     
 

3 komponen utama imbangan pembayaran

 1. Akaun semasa
  • Akaun barangan, Akaun perkhidmatan, akaun pendapatan primer dan akaun pendapatan sekunder
 2. Akaun Modal
  • Akaun perolehan/pelupusan aset bukan kewangan dan akaun pindahan modal
 3. Akaun Kewangan
  • Pelaburan langsung, pelaburan portfolio, derivative kewangan dan pelaburan lain
 
 
  Akaun Semasa  
  Akaun yang merekodkan nilai eksport dan import barang serta perkilangan dan juga pendapatan.  
     
 

Akaun Barangan

 • Akaun dikenali juga sebagai imbangan dagangan
 • Imbangan dagangan = jumlah nilai eksport barang nampak- jumlah nilai import barang nampak
 • Ada 3 jenis imbangan dagangan iaitu imbangan dagangan seimbang, lebihan dan defisit
 

Akaun Perkhidmatan

 • Dikenal sebagai imbangan perkhidmatan.
 • Imbangan perkhidmatan = jumlah nilai eksport barang tak nampak –jumlah import barang tak nampak
 • Meliputi 5 butiran utama iaitu perjalanan dan pengangkutan, perkhidmatan dan kewangan, perkhidmatan telekomunikasi, komputer dan informasi, pembinaan dan perkhidmatan insurans dan pencen
 

Akaun Pendapatan

 • Dikenal sebagai imbangan pendapatan
 • Imbangan pendapatan = jumlah penerimaan pendapatan – jumlah pembayaran pendapatan.
 • Pendapatan terdiri dari 2:
  (a) Pendapatan primer - Pampasan pekerja asing atau pendapatan pelaburan
  (b) Pendapatan sekunder - Bayaran pindahan seperti biasiswa, derma dan bantuan
 

Lebihan akaun semasa - jumlah penerimaan kewangan lebih besar dari jumlah pembayaran kewangan

Defisit akaun semasa - jumlah pembayaran kewangan lebih besar dari jumlah penerimaan kewangan

 

Sebab-sebab Lebihan Akaun Semasa

 1. Permintaan yang tinggi untuk eksport
 2. Permintaan yang rendah untuk import
 3. Peningkatan produktiviti
 4. Peningkatan penerimaan pendapatan primer dan sekunder
 

Implikasi Lebihan Akaun Semasa

 1. Peningkatan dalam pendapatan Negara
 2. Peningkatan guna tenaga
 3. Peningkatan taraf hidup
 4. Inflasi
 5. Peningkatan kadar pertukaran asing
 

Sebab-sebab Defisit Akaun Semasa

 1. Permintaan yang rendah untuk eksport
 2. Permintaan yang tinggi untuk import
 3. Penurunan produktiviti
 4. Peningkatan pembayaran pendapatan primer dan sekunder
 

Implikasi Defisit Akaun Semasa

 1. Penurunan dalam pendapatan negara
 2. Penurunan guna tenaga
 3. Penurunan taraf hidup
 4. Penurunan kadar pertukaran asing
 

Cara mengatasi defisit Akaun Semasa

 1. Meningkatkan peruntukan atau pelaburan atas sector pendidikan dan sektor kesihatan
 2. Meningkatkan pelaburan dalam kemudahan dan infrastruktur seperti lapangan terbang
 3. Peningkatan insentif kerajaan seperti subsidi eksport
 4. Mengurangkan import