Bahasa Melayu

Bab 5 : Aspek Tatabahasa

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Bahasa Melayu
Dalam bab 'Aspek Tatabahasa' ini, pelajar akan belajar mengenai pelbagai topik penting dalam Bahasa Melayu. Pertama, pelajar akan mempelajari kesalahan tatabahasa yang sering dibuat dan cara untuk mengelakkannya. Pelajar juga akan belajar mengenai perbezaan antara ayat aktif dan ayat pasif, serta jenis-jenis ayat yang terdapat dalam Bahasa Melayu.

Selain itu, pelajar akan mempelajari tentang ayat tunggal dan ayat majmuk, kata majmuk, kata ganda, dan kata tugas. Pelajar juga akan belajar mengenai kata berimbuhan, kata kerja transitif dan tak transitif, serta kata adjektif. Pelajar akan diajar mengenai penjodoh bilangan, kata nama khas, dan kata nama am.

Selain itu, pelajar juga akan mempelajari tentang ayat susunan biasa dan songsang, kata ganti nama, sinonim dan antonim, serta penanda wacana. Dengan mempelajari topik-topik ini, pelajar akan dapat memahami dan menggunakan tatabahasa Bahasa Melayu dengan lebih baik.
Video