Perniagaan

Bab 4 : Bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Perniagaan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Pertama, kita akan mempelajari tentang struktur organisasi. Struktur organisasi merujuk kepada cara organisasi diatur dan diuruskan. Terdapat beberapa jenis struktur organisasi seperti struktur hirarki, struktur matriks, dan struktur pasukan projek.

Kemudian, kita akan memahami tujuan setiap bahagian fungsian. Bahagian fungsian pentadbiran bertanggungjawab untuk menguruskan operasi harian organisasi seperti pengurusan kewangan, pengurusan inventori, dan pengurusan perhubungan pelanggan. Sementara itu, bahagian fungsian pengurusan sumber manusia bertanggungjawab untuk menguruskan tenaga kerja dalam organisasi seperti perekrutan, latihan, dan penilaian prestasi.

Selanjutnya, kita akan belajar tentang pembangunan produk dan pasaran baharu. Kita akan mempelajari langkah-langkah pembangunan produk baharu seperti penyelidikan dan pembangunan, pengujian produk, dan pemasaran produk. Selain itu, kita juga akan memahami pasaran baharu dan bagaimana organisasi dapat memasuki pasaran tersebut dengan strategi pemasaran yang sesuai.

Terakhir, kita akan melihat penggunaan teknologi dalam organisasi perniagaan. Penggunaan teknologi maklumat bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan operasi organisasi. Contohnya, penggunaan sistem pengurusan inventori dan sistem pengurusan pelanggan dapat membantu meningkatkan pengurusan dan perkhidmatan kepada pelanggan.

Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan seperti struktur organisasi, tujuan setiap bahagian fungsian, pembangunan produk dan pasaran baharu, serta penggunaan teknologi. Dengan memahami topik ini, kita akan dapat memahami bagaimana organisasi perniagaan beroperasi dan berjaya.