Huruf Hijaiyah Bersambung

1.2  Huruf Hijaiyah Bersambung
 
  • Didalam subtopik ini membincangkan perubahan bentuk setiap huruf dan bacaan mad.
 
  • Perhatikan perubahan-perubahan bentuk-bentuk setiap huruf, ketika terletak di awal, di tengah, dan di akhir perkataan.
 
Keadaan Huruf di Akhir, Tengah dan Awal
 Contoh  Akhir    Tengah  Awal     Tunggal

 ا ا ا

 ىا

  -     

 -   

 ا 

 بــــبـــب

 ـــــــب

 ـــبــــ     

 بـــــــ 

   ب     

 تــتــــت

 ـــــــت

 ــــتـــــ

 تـــــــ

 ت  

 ثــــثـــث

 ـــــــث

 ـــــثــــ

 ثـــــــ

 ث

 جـــجــج

 ـــــــج

 ـــجـــــ

 جــــــ

 ج

 حـــحـــح

 ــــــح

 ـــحــــ

 حــــــ

 ح

 خــخـــخ

 ـــــــخ

 ـــــخــــ

 خــــــ

 خ

 د د د

 ـــــــد

 - 

 - 

 د

 ذ ذ ذ

 ـــــــذ

 - 

 - 

 ذ

 ر ر ر

 ــــــر

-

 -

 ر

 ز ز ز

 ــــــز

 -

 -

 ز

 ســســس

 ـــــس

 ـــســـ

 ســــ

 س

 شــشــش

 ـــــش

 ــــشـــ

 شـــــ

 ش

 صــصــص

 ــــص

 ــــصـــ

 صــــ

 ص

 ضــضــض

 ــــض

 ــــضـــ

 ضــــ

 ض

  طــطـــط

 ــــــط

 ــــطـــ

 طــــــ

 ط

  ظـــظـــظ

 ــــــظ

 ـــــظـــ

 ظــــــ

 ظ

  عــعــــع

 ــــــع

 ــــعــــ

 عــــــ

 ع

 غـــغـــغ

 ــــــغ

 ـــــغـــ

 غــــــ

 غ

 فـــفــــف

 ــــــف

 ـــــفــــ

 فـــــــ

 ف

 قـــقــــق

 ــــــق

 ـــــقـــ

 قــــــ

 ق

 كـــكـــك

 ــــــك

 ــــكــــ

 كــــــ

 ك

 لـــلــــل

 ــــــل

 ــــلــ

 لــــــ

 ل

 مـــمــــم

 ــــــم

 ــــمــــ

 مـــــ

 م

 نـــنـــن

 ــــــن

 ــــنــــ

 نــــ

 ن

 و و و

 ــــــــو

 -

 -

 و

 هـــهـــه

 ــــــــه

 ـــهــــ

 هــــــ

 ه

  -

 ـــــــلا

 ـــــــلا

 -

 لا

 -

  -

 -

 -

  ء

 يــيـــي

 ـــــي

 ـــــيـــ

 يــــــ

 ي

 
Contoh Huruf Huruf Hijaiyah Bersambung dan Berpisah
 Sambung   Pisah

 حــــمــــل

 ح م ل

 وا حــــد

 و ا ح د

 ســــر و

 س ر و

 
Bacaan Mad
 
Mad bermaksud menambah. Ia berfungsi dengan memanjangkan suara ketika bertemu Huruf Mad atau Huruf Lin.
 
                     
Huruf Mad Asli ada 3 iaitu:
Huruf Mad Bertanda Sukun Baris Huruf Sebelumnya Contoh

ا

 ــــَــــ

  مَا

ى

ــــــِــ 

 يُرِيدُ

و

ــــــُـــ

 يَتُوبُ