Reka Bentuk Elektronik

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud mikropengawal (microcontroller) dan mikropemproses (microprocessor)
  2. Menjelaskan bahagianbahagian yang terdapat pada mikropengawal (microcontroller).
  3. Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik.
  4. Membuat penyambungan peranti input dan peranti output kepada mikropengawal (microcontroller).
  5. Menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan peranti input dan peranti output.
  6. Membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik.
  7. Mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk litar elektronik dan pengaturcaraan.