Form 4

element 02
Prinsip Perakaunan
element 02
Pelarasan tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal 
Pelupusan Aset Bukan Semasa secara tunai.