Menulis untuk menerangkan makna kata dan istilah, rangkai kata, ungkapan dan ayat.
Menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik.