باب ٤: ڤڤرڠن ڤنتيڠ رسول الله

 ڤڤرڠن ڤنتيڠ رسول الله

4.1

 

ڤراڠ بدر اداله ڤڤراڠن ڤرتام امة اسلام مننتڠ قوم مشركين

اي ڤريستيوا يڠ ساڠت ڤنتيڠ دالم ڤڽيبارن دعوة اسلام سكاليڬوس ممبوقتيكن كقواتن دان سماڠت جواڠ يڠ تيڠڬي د كالڠن تنترا اسلام

بيلڠن تنترا اسلام كيرا-كيرا ٣١٣ اورڠ دان تنترا مشركين برجومله ١٠٠٠ اورڠ

تنترا اسلام برجاي منكوچر-كاچيركن باريسن تنترا ڤيهق موسوه دان مرايه كمناڠن

ڤريستيوا برسجاره اين برلاكو ڤد تاهون ٦٢٤ مسيحي برسمأن تاهون ك ٢ هجرة ايايت ڤد ١٧ مچ برسمأن ١٧ رمضان

ڤراڠ بدر

ككالاهن ڤيهق كافير قريش ڤد ڤراڠ بدر مڽببكن مريك ايڠين منونتوت بلا دان ممبالس دندم يڠ ممبواق-بواق دالم ديري مريك

مك، ترچتوسله ڤراڠ أحد، ڤراڠ كدوا دالم سجاره اسلام

ڤڤراڠن اين برلاكو ستاهون سلڤس ڤراڠ بدر ايايت ڤد تڠڬل ٢٢ مچ ٦٢٥ مسيحي برسمأن ٧ شوال ٣ هجرة

بيلڠن ڤيهق موسوه سراما ٣٠٠٠ اورڠ مانكالا تنترا اسلام سراما ١٠٠٠ اورڠ دان عبدالله بن اوباي برجاي مموجوق ٣٠٠ اورڠ مسلمين كمبالي ك مدينه، منيڠڬلكن ٧٠٠ مسلمين سهاج

ڤراڠ أحد

ڤڤراڠن اين برلاكو ستله بني نضير داوسير درڤد مدينه كران مريك ملڠڬر ڤرجنجين

مريك تله مرنچڠ اونتوق ممبونوه نبي محمد دان رانچڠن مريك تله دبوڠكركن ملالوءي وحي درڤد الله

سوسولن درڤد ڤريستيوا اين، مك ترچتوس ڤراڠ خنداق اتاو دكنلي جوڬ ڤراڠ أحزب

ڤميمڤين بني نضير تله مڠاجق بني فزذره، بني موررح دان بني اشجق اونتوق مننتڠ قوم مسلمين هابيس-هابيسن دان مڠهاڤوسكن اسلام هيڠڬ ك اكر اومبي

ڤڤراڠن اين برلاكو ڤد بولن شوال تاهون ك ٥ هجرة برسمأن ٦٢٧ مسيحي

ڤراڠ أحزب/خنداق

سلڤس ڤڤراڠن أحزب، ڤد تاهون يڠ سام ايايت تاهون ك ٥ هجرة برلاكوڽ ڤراڠ يهودي بني قورايزه

ڤرتمڤوران اين برلاكو ستله بني قورايزه مڠيشتهاركن ڤمبطلن ڤرجنجين د ساعت ڬنتيڠ ڤراڠ الأحزب

لالو رسول الله مڠارهكن ٣٠٠٠ تنترا اسلام مڠڤوڠ ڤركمڤوڠن بني قورايزه. سيدنا علي دتوڬسكن اونتوق ممباوا ڤنجي اسلام

ڤراڠ يهودي بني قورايزه

ڤراڠ موكته اياله ڤڤراڠن ڤرمولأن دان جالن ڤمبوك اونتوق منعلوق نڬري-نڬري نصراني دان ڤڤراڠن اين اداله ڤڤراڠن بسر يڠ ترچاتت دالم سجاره اسلام

رسول الله مڠيريمكن سورت ملالوءي اوتوسنڽ هاريث بن عمير

تتكالا اوتوسن بڬيندا سمڤأي ك موكته دي دهالڠ دان دبونوه. لالو رسول الله مڠهانتر ڤاسوكن تنترا اسلام اونتوق منونتوت بلا كماتين هاريث بن عمير

ڤريستيوا اين برلاكو ڤد تڠڬل ٥ جمادي اول تاهون ٥ هجرة

بڬيندا مڠهانتر سراما ٣٠٠٠ تنترا، تنترا ڤاليڠ راماي يڠ دهانتر بڬيندا اونتوق بردڤن دڠن ٢٠٠ ٠٠٠ اورڠ تنترا روموي

ڤراڠ موكته
 

ستله ڤريستيوا ڤمبوكان كوتا مقكه ڤد تڠڬل ٢٠ رمضان ٨ هجرة، ترڽات ماسيه اد كابيله عرب يڠ تيدق برڤواس هاتي. كابيله هاوازين، كابيله ثقيف دان كابيله لاين برساتو اونتوق مننتڠ تنترا اسلام

اڤابيلا بڬيندا مڠتاهوي خبر اين، بڬيندا تله ممڤرسياڤكن تنترا اونتوق بردڤن دڠن موسوه د لمبه هوناين. جومله بيلڠن تنترا اسلام ڤد وقتو ايت ١٢ ٠٠٠ اورڠ مڠاتسي جومله ڤيهق موسوه يڠ سديكيت

ڤراڠ هوناين
 

ڤڤراڠن اين اداله ڤراڠ تراخير يڠ دسرتاي بڬيندا رسول الله ڤڤراڠن اين دڤيمڤين سچارا لڠسوڠ اوليه بڬيندا رسول الله

ڤريستيوا اين برلاكو ڤد تاهون ك ٩ هجرة برسمأن ٦٣٠ مسيحي. ڤريستيوا اين برلاكو دانتارا تنترا اسلام دان روموي تيمور

بيلڠن تنترا يڠ مڽرتاي ڤڤراڠن ك تابوق برجومله ٣٠ ٠٠٠ اورڠ، جومله يڠ ڤاليڠ راماي سڤنجڠ ڤڤراڠن يڠ دسرتاي بڬيندا

ڤراڠ تابوق