دوسا بسر : سيحير, اجرن سست, بونوه ديري

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن ڤڠرتين سيحير, اجرن سست دان بونوه ديري
  2. منجاءوهي ڤربواتن سيحير, اجرن سست دان بونوه ديري
  3. مڠهورايکن بهاوا سيحير, اجرن سست دان بونوه ديري اداله دوسا بسر
  4. مڠحفظ دان مڠعملکن ايات ڤندينديڠ ديري دالم کهيدوڤن