شيريک دان خرافة

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن ڤڠرتين شيريک دان خرافة
  2. مڠنل ڤستي ڤمبهاݢين شيريک
  3. مڽاتاکن حکوم شيريک دان خرافة
  4. ڤربيذاءن انتارا شيريک دان خرافة
  5. منجاءوهي ڤربواتن يڠ منداتڠکن شيريک دان خرافة
Latihan untuk topik ini