ڤهالا دان دوسا

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن ڤڠرتين ڤهالا
  2. مڽاتاکن ڤربواتن يڠ ممباوا کڤد ڤهالا
  3. مڠعملکن ڤربواتن يڠ منداڤت ڤهالا
  4. مڠنل ڤستي ڤمبهاݢين دوسا (دوسا بسر/ دوسا کچيل )
  5. منجاءوهي ڤربواتن يڠ منداتڠکن دوسا