ادب دمسجد

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتکن, مڠهورايکن دان مڠڤليکاسيکن ادب کتيک : ماسوق دان کلوار مسجد, براعتکاف دالم مسجد, مجليس علمو, صلاة جمعة دان هاري راي, صلاة تراويح, مڠݢوناکن کمودهن مسجد
  2. منجلسکن حکمه مڠعملکن ادب-ادب ترسبوت
  3. منرڤکن نيلاي-نيلاي مورني دالم مسجد