ڤرکارا سمعيات : ڤهالا, دوسا, عالم برزخ, ملائکة, سوءال قبور, نعمت قبور, عذاب قبور, هاري قيامة, ڤادڠ محشر, حساب, ميزان, تيتين صراط, شرݢ, نراک

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن ڤڠرتين ڤرکارا- ڤىکارا سمعيات
  2. مڽبوت حکوم برايمان دڠن ڤرکارا- ڤىکارا سمعيات
  3. منجلسکن عاقبة تيدق برايمان دڠن ڤرکارا- ڤىکارا سمعيات
  4. مڽنارايکن حکمه برايمان دڠن ڤرکارا- ڤىکارا سمعيات