صيفت رسول : واجب, هاروسو مستحيل

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽبوت ڤڠرتين صيفت-صيفت رسول
  2. مڽاتاکن حکوم برايمان دڠن صيفت-صيفت رسول
  3. منجلسکن صيفت واجبو هاروس, دان مستحيل باݢي رسول
  4. منرڠکن حکمه برايمان دڠن صيفت-صيفت رسول
  5. مڽاتاکن عاقبة تيدق برايمان دڠن صيفت-صيفت رسول
Latihan untuk topik ini