کلوارݢ نبي محمد

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. منرڠکن سوسور ݢالور کلوارݢ (ڤرکهوينن, ايستري, انق-انق دان چوچو-چوچو نبي محمد)
  2. منرڠکن کڤنتيڠن اينستيتوسي ککلوارݢاءن دالم کهيدوڤن ماس کيني