Keperluan Asas Benda Hidup

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan keperluan asas benda hidup iaitu makanan, air dan udara
  2. Memerihalkan manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan makanan, air dan udara dalam cara yang berlainan
  3. Memerihalkan manusia dan haiwan juga memerlukan tempat perlindungan
  4. Menaakul kepentingan makanan, air, udara dan tempat perlindungan kepada manusia dan haiwan
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang ciri dan keperluan asas benda hidup melalui lakaran TMK, penulisan atau lisan