Sukatan Serakan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menentukan julat, julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul.
  2. Menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul.
  3. Membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul.
  4. Menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan: (i) Nilai sukatan serakan (ii) Perwakilan grafik
  5. Membanding dan mentafsir dua atau lebih set data tak terkumpul, berdasarkan sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan.
  6. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan.
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul (Varians & Sisihan Piawai)

Tutor: Cikgu Maria

Selasa 27 Sep 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini