Biologi

Bab 11 : Pewarisan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Biologi
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang warisan. Kita akan mulakan dengan pewarisan monohibrid, yang bermaksud pewarisan satu sifat. Kami akan menerangkan maksud silang monohibrid dan membincangkan eksperimen Mendel tentang pewarisan monohibrid. Seterusnya, kita akan beralih kepada pewarisan dihibrid, yang merujuk kepada pewarisan dua sifat yang berbeza. Kita akan menerangkan maksud kacukan dihibrid dan membincangkan eksperimen Mendel tentang pewarisan dihibrid. Kita juga akan belajar tentang gen dan alel. Kita akan menerangkan maksud lokus dan memahami bagaimana alel dan lokus berkaitan dengan gen pada kromosom. Akhir sekali, kita akan mengkaji warisan pada manusia. Kami akan mengenal pasti jenis kromosom manusia iaitu autosom dan kromosom seks. Kita juga akan menganalisis dan menerangkan karyotype manusia, iaitu susunan kromosom dalam sel.
Eksperimen
Video
Keperluan Ekspresi Gen
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris