Prinsip Perakaunan

Bab 8 : Pelarasan tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Prinsip Perakaunan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pelarasan tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan.

Pertama, kita akan mempelajari perbezaan antara perakaunan asas tunai dan asas akruan serta jenis-jenis pelarasan yang berkaitan.

Kedua, kita akan fokus pada pelarasan akaun nominal untuk memastikan semua pendapatan dan perbelanjaan dicatat dengan betul.

Ketiga, kita akan mempelajari tentang hutang lapuk, hutang lapuk terpulih, dan peruntukan hutang ragu untuk menguruskan risiko kewangan. Terakhir, kita akan belajar tentang susut nilai dan susut nilai terkumpul untuk mengenal pasti nilai aset yang berkurangan dari semasa ke semasa.

Dengan memahami bab ini, kita akan dapat menguruskan penyata kewangan dengan lebih efektif dan memahami pentingnya pelarasan dalam perakaunan.