Asas Sains Komputer

Bab 3 : Kod Arahan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Asas Sains Komputer
Dalam bab 'Kod Arahan' dalam mata pelajaran Asas Sains Komputer, kita akan belajar tentang penggunaan jenis data seperti integer, boolean, double, char, dan string dalam kod segmen. Kita juga akan mempelajari tentang persekitaran kod arahan, di mana kita akan membezakan antara pemboleh ubah dan pemalar dalam kod segmen. Selain itu, kita akan belajar bagaimana menghasilkan kod segmen menggunakan fungsi input dan output, operator perbandingan, dan operator logik.

Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang struktur kod arahan. Kita akan belajar bagaimana menghasilkan atur cara yang melibatkan struktur kawalan jujukan dalam penyelesaian masalah, struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah, struktur kawalan pilihan bersarang dalam penyelesaian masalah, dan struktur kawalan ulangan dalam penyelesaian masalah.

Selama proses pembelajaran, kita juga akan diajar cara menguji atur cara yang telah kita hasilkan dan membaiki ralat pada kod arahan yang dihasilkan. Dengan memahami bab ini, kita akan dapat menggunakan kod arahan dengan lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah dalam bidang sains komputer.