باب ٢: برايمان کڤد الله

برايمان کڤد الله

2.2

 

١. مڠاكو الله ايت وجود دان واجب برايمان

٢. بوقتي الله ايت وجود كران چيڤتأن عالم اين سڤرتي ڤلانيت بومي، ماتهاري، بولن دان لاين٢

٣. الله ايت مها مليهت دان مها مندڠر، جاوهيله ملاكوكن دوسا

برايمان كڤد الله