ادب دڠن رسول الله
ادب دالم کهيدوڤن سهارين : تيدور, مندي دان قضاء حاجت, برڤاکاين, ماکن دان مينوم, ماسوق دان کلوار رومه, مناءيقي کندراءن