حفظن : سورة الشرح

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڠحفظ سورة الشرح دڠن بتول دان برتجويد
  2. مڠعملکن با چاءن سورة الشرح دالم کهيدوڤن هارين
Latihan untuk topik ini