حفظن : سورة القدر

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڠحفظ سورة القدر دڠن بتول دان برتجويد
  2. مڠعملکن با چاءن سورة القدر دالم کهيدوڤن هارين
Latihan untuk topik ini