تجويد : نون ساكينة دان تنوين : اظهار حلقي، ادغام ، اخفاء حقيقي ، اقلاب

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. ممباچ دان مڠنل نون ساکينة دان تنوين
  2. مڠعملکن باچاءن سورة - سورة مڠيکوت حکوم تجويد يڠ بتول