اذان دان اقامة

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن ڤڠرتين اذان دان اقامة
  2. ملفظکن سرتا ملاءوڠکن اذان دان اقامة دڠن بتول
  3. مڽاتاکن ڤرانن اذان دان اقامة دالم کهيدوڤن سهارين
  4. منجلسکن حکمه دشريعتکن اذان دان اقامة