وضوء دان تيمم

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن ڤڠرتين وضوء دان تيمم
  2. مڠنل ڤستي اڠݢوتا وضوء دان تيمم
  3. مڽنارايکن ڤرکارا يڠ ممبطلکن وضوء دان تيمم
  4. ملقساناکن چارا بروضوء دان برتيمم يڠ بتول
  5. منجلسکن حکمه وضوء دان تيمم
Latihan untuk topik ini