صيفت قدم

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن ڤڠرتين صيفت قدم باݢي الله
  2. دليل نقلي دان عقلي صيفت قدم باݢي الله
  3. کسن ممڤرچاياءي صيفت قدم باݢي الله
Latihan untuk topik ini