حفظن : سورة الناس

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڠحفظ سورة الناس دڠن بتول دان برتجويد
  2. مڠعملکن باچاءن سورة الناس دالم کهيدوڤن هارين
  3. مڠحفظ سورة الفلق دڠن بتول دان برتجويد
  4. مڠعملکن باچاءن سورة الفلق دالم کهيدوڤن هارين
  5. مڠحفظ سورة الإخلاص دڠن بتول دان برتجويد
  6. مڠعملکن باچاءن سورة الإخلاص دالم کهيدوڤن هارين
Latihan untuk topik ini