Pengurusan Bahan Buangan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis bahan
  2. Menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi
  3. Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi
  4. Menaakul penggunaan bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi secara berhemah
  5. Memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan lestari
  6. Menjelaskan pemerhatian tentang pengurusan bahan buangan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas