Pangkalan Data dan SQL

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyenaraikan entiti dan atribut berdasarkan situasi dalam suatu masalah
  2. Menerangkan maksud dan penggunaan: (i) Pangkalan Data (ii) Structured Query Language (SQL)
  3. Mengenal pasti dan menerangkan kekunci primer dan kekunci asing
  4. Mengenal pasti dan menjelaskan kekardinalan (cardinality) antara entiti dalam hubungan: (i) one to one (1:1) (ii) one to many (1:M)
  5. Membina pangkalan data yang terdiri daripada: (i) entiti (table) (ii) atribut (field) (iii) hubungan
  6. Menghasilkan borang (form) dan memasukkan data dalam jadual melalui borang bagi pangkalan data yang telah dibina
  7. Menggunakan arahan SQL yang melibatkan: (i) SELECT… (ii) SELECT…WHERE (iii) SELECT…ORDER BY
  8. Menggunakan arahan SQL melibatkan ungkapan Boolean (i) Operator OR (ii) Operator AND
  9. Menjana laporan berdasarkan hasil pertanyaan (query)