Sains Komputer

Bab 3 : Pengaturcaraan Berasaskan Web

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains Komputer
Dalam bab 'Pengaturcaraan Berasaskan Web' dalam mata pelajaran Sains Komputer, kita akan belajar tentang bahasa penskripan klien dan bahasa penskripan pelayan. Bahasa penskripan klien adalah bahasa yang digunakan untuk mengaturcara laman web di pihak pelanggan. Ia digunakan untuk membuat laman web interaktif dan membolehkan kita berinteraksi dengan laman web tersebut.

Selain itu, kita juga akan mempelajari bahasa penskripan pelayan yang digunakan untuk mengaturcara laman web di pihak pelayan. Bahasa ini digunakan untuk memproses maklumat yang dihantar oleh pelanggan dan menghasilkan respon yang sesuai.

Dalam pembelajaran ini, kita juga akan mempelajari tentang laman web interaktif. Kita akan memahami keperluan bahasa penskripan klien dalam laman web dan bagaimana ia digunakan untuk menterjemah atur cara mudah seperti bubble sort, selection sort, binary search, max/min/mean, count, dan queue kepada carta alir yang lebih mudah difahami.

Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami bagaimana mengaturcara laman web menggunakan bahasa penskripan klien dan pelayan, serta membuat laman web interaktif yang menarik dan berfungsi dengan baik.
Latihan untuk bab ini