Sains

Bab 8 : Unsur dan Bahan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab 'Unsur dan Bahan', kita akan belajar mengenai asas jirim, jadual berkala unsur moden, dan isotop. Pertama, kita akan mempelajari asas jirim. Kita akan belajar mengenai bahan atom, bahan molekul, dan bahan ion. Contohnya, atom adalah unsur terkecil yang tidak boleh dipecahkan lagi, manakala molekul terdiri daripada dua atau lebih atom yang bergabung. Kita juga akan mempelajari tentang kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk.

Kemudian, kita akan mempelajari jadual berkala unsur moden. Kita akan mencerakinkan jadual ini dan memahami prinsip susunan unsur dalam jadual ini. Jadual berkala unsur moden mengandungi maklumat penting mengenai unsur-unsur seperti simbol, nombor atom, dan berat atom. Kita akan belajar mengenai kumpulan dan kala dalam jadual ini.

Terakhir, kita akan mempelajari tentang isotop. Kita akan menerangkan apa itu isotop dan memberikan contoh-contoh. Isotop adalah atom-atom yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Kita juga akan belajar bagaimana untuk menentukan bilangan proton, bilangan neutron, dan nombor nukleon dalam isotop.

Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami asas jirim, jadual berkala unsur moden, dan isotop.