باتسن حلال دان حرام

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن ڤڠرتين حلال دان حرام
  2. منرڠکن باتس حلال دان حرام دالم ڤرݢاءولن سهارين
  3. منرڠکن حلال دان حرام دالم ڤماکنن سهارين
  4. منرڠکن حلال دان حرام دالم ڤرالتن کݢوناءن سهارين
  5. مڠهورايکن حکمه باتسن حلال دان حرام