تجويد : حكوم مد، وقف

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. ممباچ دان مڠنل حكوم مد، حروف-حروف مد دان جنيس-جنيس مد
  2. ممباچ دان مڠنل حكوم مد، حروف-حروف مد دان جنيس-جنيس مد
  3. ممباچ دان مڠنل حكوم وقف
  4. مڠعملکن باچاءن سورة - سورة مڠيکوت حکوم وقف يڠ بتول
Latihan untuk topik ini