هجره رسول الله

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. منرڠکن ڤريستيوا دان ستراتيݢي دعوة صحابت کحبشة
  2. منچريتاکن ڤريستيوا دعوة رسول الله کطائف
  3. منجلسکن ڤريستيوا دان ستراتيݢي هجره رسول الله کيثرب (مدينة)
  4. مڽنارايکن ڤريبادي مليا رسول الله
  5. مڠڤليکاسيکن ڤريبادي رسول الله دالم کهيدوڤن هارين