برايمان کڤد قضاء دان قدر

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن ڤڠرتين برايمان کڤد قضاء دان قدر
  2. مڽاتاکن حکوم برايمان کڤد قضاء دان قدر
  3. ممبنتوق کڤريباين ملالوءي برايمان کڤد قضاء دان قدر