ادب دالم کهيدوڤن سهارين : تيدور, مندي دان قضاء حاجت, برڤاکاين, ماکن دان مينوم, ماسوق دان کلوار رومه, مناءيقي کندراءن

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن, مڠهورايکن دان مڠڤليکاسيکن ادب دان دعاء دالم کهيدوڤن سهارين
  2. منجلسکن عاقبة تيدق مڠعملکن ادب-ادب ترسبوت دان کلبيهنڽ
  3. منرڤکن نيلاي-نيلاي مورني دالم کهيدوڤن سهارين