ادب دڠن کلوارݢ

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽتاکن ڤڠرتين کلوارݢ
  2. منجلسکن کونسيڤ محرم دان بوکن محرم
  3. مڠهورايکن ادب برسام کلوارݢ دان ساودارا-مارا
  4. مڠڤليکاسيکن ادب برکومونيکاسي دان برݢاءول سسام کلوارݢ
  5. منجلسکن عاقبة تيدق برادب دان کلبيهن برادب دڠن کلوارݢ
  6. منرڤکن نيلاي-نيلاي مورني کتيک برسام کلوارݢ
Latihan untuk topik ini