طهارة دان بهاݢين-بهاݢين اءير

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽاتاکن ڤڠرتين دان حکوم طهارة
  2. مڠنل ڤستي بهاݢين-بهاݢين اءير
  3. ممبيذاکن اءير يڠ مڽوچيکن دان تيدق مڽوچيکن