Sifat Bahan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan sifat bahan dengan menjalankan aktiviti
  2. Mereka cipta objek dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan
  3. Menaakul pemilihan jenis bahan yang digunakan dalam mereka cipta objek
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang sifat bahan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas