Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangsangan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan
  2. Menjelas dengan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian
  3. Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan
  4. Memerihalkan tabiat yang mengganggu proses gerak balas manusia terhadap rangsangan
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang manusia bergerak balas terhadap rangsangan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif